Naša ponuka / Tábory / Všeobecné a záručné podmienky

Všeobecné a záručné podmienky

 

Všeobecné a záručné podmienky účasti na zájazdoch CK A.T. team, s.r.o.

podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.281/2001 Z.z. o zájazdoch


 

Zmluvný vzťah a platby

K zmluvnému vzťahu medzi zákazníkom a A.T. team, s.r.o., cestovnou kanceláriou príde po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ a po uhradení 50%  zálohy.  Doplatok sa uhrádza 30 dní pred nástupom na zájazd. Ak sa klient prihlási  na zájazd v dobe kratšej ako 30 dní, uhrádza celkovú cenu zájazdu. Účasť na zájazde je podmienená zaplatením plnej ceny zájazdu pred odchodom, dostavením sa na nástupné miesto, odovzdaním prehlásenia o bezinfekčnosti, preukazu poistenca a lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa.


Cena zájazdu

 

  • Cena zájazdu obsahuje služby, ktoré sú uvedené v ponukovom liste:
  • ubytovanie s celodennou stravou 5 x denne, raňajky formou švédskych
  • stolov, celodenný pitný režim,  zdravotnú starostlivosť, kompletný
  • program, vonkajší bazén, jazdu na koni.
  • Cena zájazdu nezahŕňa  fakultatívny výlet a cestovné poistenie s poisťovňou: Európska cestovná poisťovňa..

 


Povinnosti a práva CK

1. CK je povinná poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o podrobnostiach tábora, mieste a hodine zrazu, a to najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. 

2. V priebehu tábora/zájazdu  kvalitne poskytovať dohodnuté služby, ktoré sú uvedené v ponuke.

3. CK má právo odstúpiť od zmluvy, ak účastník do 30 dní pred odchodom na zájazd nezaplatí doplatok, alebo nesplnil zmluvné podmienky.

4. CK má právo odstúpiť od realizácie zájazdu  vo výnimočných prípadoch:

- z dôvodu vyššej moci (politické udalosti, pri karanténe, živelných pohromách, zlyhanie prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.)

- z dôvodu neobsadenosti zájazdu dostatočným počtom účastníkov, a to 20 dní pred začiatkom zájazdu.

5. Pri zrušení zájazdu CK je povinná vrátiť zákazníkovi zloženú zálohu v plnej výške.

6. V prípade opakovaného či hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, drogy, agresivita, vandalizmus a pod.) CK má právo predčasne ukončiť dieťaťu pobyt a poslať ho domov na náklady rodiča.

7. V zmysle  zákona č.281/2001 Z.z. CK je povinná  mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku. 


Povinnosti a práva objednávateľa

1. Objednávateľ  v zmluve o obstaraní zájazdu je povinný pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje a CK predložiť nasledovné doklady:   vyhlásenie o bezinfekčnosti, preukaz poistenca (alebo fotokópiu), lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (dieťa odovzdá v tábore pri vstupnej prehliadke).

2. 30 dní pred nástupom uhradiť  zájazd.

3. Pred nástupom oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto prihlásenej osoby zúčastní náhradník.

4. Priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate z tábora si ho osobne prevziať v určený čas. Pri návrate z tábora je rodič (alebo iná dospelá osoba písomne poverená rodičom) povinný prevziať dieťa osobne (bez ohľadu na vek).

5. Objednávateľ má právo vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite. 

6. Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu.

7. V prípade účastníkom zájazdu úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku dodávateľov CK, túto okamžite / počas zájazdu /odstrániť alebo finančne vyrovnať.


Zmeny dohodnutých služieb

1. CK si vyhradzuje právo zmeny programu oproti uvedenému v katalógu na základe aktuálnych poveternostných podmienok, záujmu účastníkov zájazdu a pod. 

2. Pokiaľ v dobe podania prihlášky a realizovania zájazdu dôjde k podstatným zmenám, ktoré majú za následok zvýšenie ceny o viac ako  5%, CK má právo na zvýšenie cien do 21. dňa pred začiatkom zájazdu. CK je povinná o zmenách písomne informovať zákazníka. Objednávateľ svoje rozhodnutie  do 7 dní  musí oznámiť písomne, ak to neurobí, je povinná zaplatiť vyššiu sumu.

3. CK má právo zmeniť čas a miesto odchodu a príchodu, o tejto skutočnosti je povinná rodiča bezodkladne informovať.

4. Objednávateľ nemá nárok na prípadné zľavy vyhlásené CK po dátume podpisu „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ objednávateľom.

služieb  a škoda bola spôsobená objednávateľom, alebo treťou   osobou. 

5. Pokiaľ zákazník nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani zľavu z ceny týchto služieb.

6. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ona, ani jej dodávatelia ktorá nebola spojená so zabezpečovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných udalostí . 


Ochorenie detí

Ak dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí pobyt v tábore ukončiť. Rodič je povinný na svoje náklady choré dieťa z tábora prevziať.

Ak má dieťa uzatvorené poistenie pre prípad predčasného odchodu z tábora zo zdravotného dôvodu, príslušnú čiastku za tábor si bude uplatňovať v poisťovni, ak dieťa nie je poistené proti predčasnému odchodu z tábora, CK za nevyčerpané služby peniaze nevracia.  


Odstúpenie od zmluvy   

Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou, pričom je rozhodujúci dátum odoslania

Pri odstúpení od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu 

31 a viac dní pred odchodom je základný stornovací poplatok  10 EUR

21 - 30 dní pred odchodom je stornovací poplatok 30% z ceny zájazdu

11 - 20 dní pred odchodom je stornovací poplatok 50% z ceny zájazdu 

4 - 10 dní pred odchodom je stornovací poplatok 90% z ceny zájazdu

3 dni pred odchodom je stornovací poplatok 100% z ceny zájazdu 

V prípade, že klient uzatvorí  cestovné poistenie a spĺňa poistné podmienky,  náhradu si uplatňuje v poisťovni Európska cestovná poisťovňa prostredníctvom CK. 


Poistenie insolventnosti CK a komplexné cestovné poistenie 

1. V zmysle  zákona č.281/2001 Z.z. súčasťou všetkých zájazdov CK je poistenie účastníkov zájazdu pre prípad insolventnosti a úpadku. A.T.team, s.r.o. má uzatvotenú zmluvu s s poisťovňou: Európska cestovná poisťovňa..

2. Komplexné cestovné poistenie nie je zahnuté v cene,  klient môže prostredníctvom našej CK uzatvoriť  cestovné poistenie (0,40€/ deň), ktoré obsahuje poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie úrazu, poistenie storna zájazdu a predčasného odchodu z tábora zo zdravotných dôvodov.

3. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu. Pri nárokoch z poistnej udalosti je v jednaní priamo poisťovňa a účastník zájazdu. CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku nárokov.

 4. V prípade predčasného odchodu účastníka zájazdu nespôsobeného zavinením CK nemá objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby / vrátane odchodu z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu účastníka zájazdu /.

 5. Zdravotník zájazdu so súhlasom CK má právo rozhodnúť pri nástupe o prijatí respektíve neprijatí účastníka zájazdu na základe vstupnej zdravotnej prehliadky, aktuálneho zdravotného stavu a údajov v „Prehlásení zákonného zástupcu“ .

 6. Poplatky za zdravotnícky materiál, zdravotné služby, návštevu lekára a lieky nesúvisiace s poskytnutím bežnej starostlivosti je povinný zákonný zástupca účastníka zájazdu uhradiť CK ešte v priebehu zájazdu.


Reklamácie

Pri porušení a nedodržaní objednaných služieb zo strany CK počas trvania zájazdu, zákazník má právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne po vzniku udalostí na mieste zájazdu. Ak ide o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť priamo na mieste, je nevyhnutné so zástupcom CK spísať zápis o reklamácii.Zápis o reklamácii je neoddeliteľnou súčasťou sťažnosti. CK v lehote 30 dní je povinná sťažnosť prešetriť a výsledok oznámiť zákazníkovi. 

CK prijíma len písomné reklamácie potvrdené vedúcim tábora a to do 3 mesiacov po ukončení zájazdu. Po tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované. 


Súhlas objednávateľa so spracovaním osobných údajov

Súhlasím, aby A.T. team, s.r.o. použila moje osobné údaje,  údaje a fotografie z pobytu môjho dieťaťa pre účely prieskumu trhu, na marketingové a reklamné účely. Súhlas udeľujem až do doby jeho písomného odvolania.


Záverečné ustanovenia

Zákazník, zákonný zástupca, podpísaním  Zmluvy  potvrdzuje, že sú mu Všeobecné a záručné podmienky známe, rozumel im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.