Naša ponuka / Všeobecné podmienky

Zmluvné podmienky, školské zájazdy

 

Všeobecné zmluvné, záručné, stornovacie podmienky účasti na zájazdoch A. T. team, s.r.o.


1. Zmluvný vzťah
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK A.T.team, s.r.o. (ďalej len CK) sú neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy o zájazde“ (ďalej len „zmluvy“). Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe objednávateľom vyplnenej a podpísanej „Zmluvy“ a uhradení zálohovej platby.

2. Účasť na zájazde
Účasť zákazníka na zájazde je podmienená zaplatením plnej ceny zájazdu pred odchodom. Objednávateľ je povinný včas spresniť počet účastníkov podujatia a pred odchodom odovzdať zoznam detí CK. V lehote do 2 dní pred odchodom na zájazd objednávateľ má právo oznámiť zmenu osôb, za predpokladu, že poskytovanie objednaných služieb zostane nezmenené.

Povinnosťou objednávateľa je vyžiadať od rodičov vyhlásenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 1 deň) a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorú vydá rodičovi lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, zabezpečiť kvalifikovaného zdravotníka, taktiež vybavenú lekárničku.

3. Platobné podmienky
Pri uzatvorení „Zmluvy“ objednávateľ uhradí 50 % z ceny zájazdu. Úhradu možno realizovať v hotovosti, poštovou poukážkou a bankovým prevodom. Doplatok sumy zájazdu treba uhradiť 30 dní pred nástupom na zájazd. Ak sa zákazník prihlási na zájazd v dobe kratšej ako 30 dní, musí byť celá suma zájazdu uhradená. Woucher (ubytovací preukaz) zákazník obdrží až po uhradení celej sumy zájazdu, pokyny na cestu najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu.

4. Cenové podmienky
Cena zájazdu obsahuje služby, ktoré sú uvedené v cenníku jednotlivých zájazdov. Ceny sú zmluvnými cenami medzi CK a objednávateľom. Pokiaľ v dobe podania prihlášky a realizovania zájazdu dôjde k podstatným zmenám, ktoré majú za následok zvýšenie cien, CK má právo na zvýšenie cien do 21. dňa pred začiatkom zájazdu. CK je povinná o zmenách písomne informovať zákazníka. Objednávateľ svoje rozhodnutie do 7 dní oznámi písomne, ak to neurobí, je povinný zaplatiť vyššiu sumu, ktorá je uvedená v novej „Zmluve“. Objednávateľ nemá nárok na prípadné zľavy vyhlásené CK po dátume podpisu „Zmluvy“ objednávateľom.

5. Zmena dojednaných služieb zo strany CK
Ak z organizačných dôvodov resp. iných príčin nie je možné uskutočniť školu v prírode v pôvodnom termíne resp. v objednanom zariadení, cestovná kancelária je povinná zabezpečiť náhradný termín resp. náhradné zariadenie. Zmeny sa môžu uskutočniť iba na základe  písomného súhlasu objednávateľa.

Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia zmluvných pokút pri zrušení zájazdu zo strany CK pri závažnej zmene ubytovania. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena hotela, apartmánu za rovnakej alebo vyššej kvality. CK má právo odstúpiť od realizácie zájazdu vo výnimočných prípadoch, napr. pri karanténe, živelných pohromách, zavinením tretej strany, ktorá nemá vzťah k zabezpečovaniu dohodnutých služieb. Pri zrušení zájazdu je CK povinná vrátiť zákazníkovi zloženú zálohu v plnej výške. Pri závažných zmenách programu je CK povinná vyžiadať súhlas zákazníka. CK nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest, z dôvodu nepriaznivého počasia, z technických príčin, z dôvodu nepredvídateľných okolností (záplavy, posuvy pôdy).

6. Zmena zo strany objednávateľa – ochorenie dieťaťa
Ak vážne dôvody neumožnia nástup jednotlivca na zájazd (choroba, vážne rodinné dôvody), peniaze budú v plnej hodnote vrátené.

V prípade vážnej choroby, úrazu počas pobytu, ak je opodstatnený predčasný odchod, účtujú sa len vyčerpané služby.
Pri uvedení iných príčin sú v  platnosti storno poplatky.
Pred započatím zájazdu zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy písomným oznámením.
Pri odstúpení platia nasledovné storno poplatky:

Do 45 dní     - 20 €/osoba
45 – 31 dní  - 30%
30 – 22 dní  - 50%
21 – 15 dní  - 75%
14 – 8 dní    - 90%
menej ako 8 dní -100% 


Ak dieťa neskoršie nastúpi alebo predčasne ukončí pobyt v rekreačnom zariadení, nevzniká nárok na vrátenie neodrekreovanej čiastky. Individuálne príchody a odchody zariadenie toleruje, ale vyúčtuje jednotnú cenu za každého účastníka a rodič nemá nárok na vrátenie finančnej čiastky za nečerpané služby, taktiež cena za dopravu je nenávratná.

7. Reklamácie
Pri porušení a nedodržaní objednaných služieb zo strany CK počas trvania zájazdu, zákazník má právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne po vzniku udalostí na mieste zájazdu. Ak ide o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť priamo na mieste, je nevyhnutné so zástupcom CK, hotela, spísať zápis o reklamácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou sťažnosti. CK prijíma len písomné reklamácie, a to do 2 rokov po ukončení zájazdu. CK v lehote 30 dní je povinná sťažnosť prešetriť a výsledok oznámiť zákazníkovi.    

Za kvalitu a rozsah ubytovacích a stravovacích služieb zodpovedá rekreačné zariadenie, prípadné reklamácie treba riešiť počas pobytu, aby nedostatky boli ihneď odstránené. Pokiaľ zákazník nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani zľavu z ceny týchto služieb.

8. Súhlas objednávateľa so spracovaním osobných údajov
A.T. team, s.r.o. sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  ďalej len „Nariadenie GDPR“, ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, objednávateľa zájazdu a ich poskytnutie je dobrovoľné a zároveň nevyhnutné na uzatvorenie „Zmluvy o zájazde“.  A.T. team, s.r.o. údaje považuje za dôverné, chránené a zaväzuje sa o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť.Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov, súhlasí, aby A.T. team, s.r.o. v katalógu CK, na web stránke CK použila fotografie zo ŠvP. Súhlas udeľuje až do doby jeho písomného odvolania.

9. Cestovné poistenie a poistenie CK
V cene zájazdov nie je zahrnuté komplexné cestovné poistenie.
V zmysle  zákona č.170/2018 Z.z. súčasťou všetkých zájazdov CK je poistenie účastníkov zájazdu pre prípad insolventnosti a úpadku. A.T.team, s.r.o. má uzatvotenú zmluvu s poisťovňou: Generali poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

10. Záverečné ustanovenia
CK nezodpovedá za škody spôsobené účastníkom zájazdu. Ak dieťa poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, dopravný prostriedok, škodu je povinný uhradiť zákonný zástupca. Ak objednávateľ nedodržaním zmluvných podmienok cestovnej kancelárii spôsobí škodu, objednávateľ je povinný škodu uhradiť.
Zákazník, objednávateľ podpisaním „Zmluvy“ potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými, záručnými a stornovacími podmienkami CK, súhlasí s nimi, porozumel im a v plnom rozsahu ich prijíma.


 

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: atteam.sk www.atteam.sk